โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
The Project of Student Activity Transcript Development & Improvement 2020
วันที่เริ่มต้น 22/07/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 22/07/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302IT 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เรียกว่า “เก่ง” เปี่ยมด้วยคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ที่เรียกว่า “ดี” มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเผชิญกับสภาพการณ์ในอนาคต ที่เรียกว่า “มีความสุข” เพื่อให้นักศึกษาไปถึงจุดมุ่งหวังดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและประสบการณ์ทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในส่วนของการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเป็นส่วนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อว่า การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจะเกื้อหนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคน ทุกวิทยาเขต ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการได้รับปริญญาของนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำและพัฒนาระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อบันทึกประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งออกเป็นระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcript) ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาซึ่งถือเป็นระเบียนด้านการศึกษาใบที่ 2 นอกเหนือจากระเบียนด้านวิชาการ และระบบยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มเติมอยู่อีกหลายส่วนเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในส่วนของวิทยาเขตทั้ง 2 วิทยาเขต (แพร่ฯ และชุมพร) เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   3000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 2400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล