โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

วันที่เริ่มต้น 17/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียน (OBE : Outcomes Based Learning) เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี การที่หลักสูตรจะสามารถการรับรองคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ผู้เรียน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ซึ่งทุกฝ่ายสามารถรับรู้ได้จากคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะสั้นสามารถรับรู้ได้ในเบื้องต้นจากการที่บัณฑิตได้งานตรงตามสาขาที่ตัวเองเรียนมา และในระยะยาวยังสามารถดูได้จากการที่บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองก้าวสู่ตำแหน่งในสายวิชาชีพที่สูงขึ้นในการประกอบอาชีพของตนเอง
ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการสอนเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้รับการยอมรับรวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ (Entrepreneurial Mindset) ตามสาขาที่ตนศึกษามาได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล