โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
CUPT-QMS
วันที่เริ่มต้น 09/07/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 10/03/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะนำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline ที่ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในส่วนของระดับคณะและสถาบัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ มีการติดตามและควบคุมการทบทวน การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุง
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานระดับคณะจำนวน1 คณะและในระดับสถาบันที่เข้ารับการประเมินตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline
และในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยจะนำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline มาใช้อย่างเต็มรูปแบบคือ กำหนดให้ใช้ทุกคณะและรวมถึงระดับสถาบัน ทำให้การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินไม่เพียงพอต่อจำนวนส่วนงานระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจในแนวทางของ CUPT-QMS Guideline รวมถึงวิธีการประเมินตามแนวทางดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้างผู้ประเมินที่สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันให้แก่มหาวิทยาลัยได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล