ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เริ่มต้น 02/07/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/07/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปี 2560 โดยได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และผลการประเมินได้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานมหาวิทยาลัยมีแผนดำเนินการขอต่ออายุและเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี 2563 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อม และให้มีการดำเนินการสำนักงานสีเขียวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จึงขออนุมัติโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การลดขยะในพื้นที่ ลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   202 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล