โครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big cleaning day พ.ศ.2562

วันที่เริ่มต้น 26/04/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/04/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Organic, Green และ Eco-university) และมุ่งเน้นให้สำนักงานอธิการบดี มีการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งช่วยทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน
ดังนั้น กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) โดยมีแนวทาง/โครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยนำกิจกรรม 5 ส มาใช้ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีได้มีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อให้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน และการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อื่นๆ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล