กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562

วันที่เริ่มต้น 20/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green university) และมุ่งเน้นให้สำนักงานอธิการบดี มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งช่วยทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร และประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
ดังนั้น กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) โดยมีกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาด้านสภาพจิตใจที่ทำให้เกิดความเครียด ความกดดันจากการปฏิบัติงาน จึงต้องมีกิจกรรมที่มาช่วยผ่อนคลาย เช่น การออกกำลังกาย/นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน เป็นต้น และทำให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   163 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล