โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2

วันที่เริ่มต้น 08/07/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 12/07/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือ การพัฒนา “ทุนมนุษย์” ในสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อความรอดอยู่และเจริญเติบโตของบ้านเมืองและประเทศชาติ หากประชาชนหรือพลเมืองในประเทศใดด้อยด้านการศึกษาหรือมีมาตรฐานการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าประเทศนั้น ๆ จะด้อยการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดไปจนถึงระดับที่ใหญ่ที่สุดของสังคม คือ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก องค์การทุกภาคส่วนในสังคมจะดำรงอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้นจำเป็นต้องอาศัย การประสานพลังที่เข้มแข็งของสมาชิกในองค์การและปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การที่สอดคล้องเหมาะสมอย่างลงตัว(fit) ของส่วนผสมปัจจัยต่าง ๆ ทางการบริหารจัดการได้อย่างลื่นไหลและไร้รอยสะดุด ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ คงไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากการจัดกระทำ (construct) จากผู้คนหรือสมาชิกขององค์กร ซึ่งหากปล่อยให้ผู้คนในองค์กรดำเนินการโดยไม่มีตัวแทนของสมาชิก ย่อมเกิดความสับสนวุ่นวาย และไร้ระเบียบตามมา ดังนั้นในหมู่ผู้คนจำเป็นต้องมีผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์การที่จะสามารถเป็นไปตามทิศทางที่องค์การต้องการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรหลักสำคัญองค์การหนึ่งของรัฐที่มีความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังไว้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ขีดความสามารถของผู้บริหาร จึงจัด “โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 2” ต่อเนื่องจากการที่ได้จัดอบรมฯ ให้กับรุ้นที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล