โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

วันที่เริ่มต้น 07/03/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/03/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่กระบวนการประกาศรับสมัครบุคคล การสอบการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การรักษาวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารต้องบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลทุกระดับ จึงมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานั้น ๆ แต่เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารหลายคนยังขาดประสบการณ์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทำให้ไม่ทราบว่าในการบริหารงานบุคคลใช้กฎหมายใด ต้องทำอย่างไร และหากบริหารงานแล้วเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง รวมถึงต้องถูกดำเนินการทางวินัยหรือไม่อย่างไร จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลอันนำไปสู่ การสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้บริหารอาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน (กลุ่มนิติกร) จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ขึ้น เพื่อระดมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล