โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
Relationship and Corporation Communication : Office of President
วันที่เริ่มต้น 20/06/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/06/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การทำงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การทำงานบรรลุประสิทธิผลได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพคือ “ทรัพยากรบุคคลขององค์กร” ที่จะต้องได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น และทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ นั้นคือ การปรับเปลี่ยน mindset ของบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง รับการพัฒนาตนเอง ทำงานให้องค์กร และมีความสุขที่จะทำงานเพื่อองค์กร รวมทั้ง ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรที่ยังทำได้ไม่เต็มที่
ดั้งนั้น สำนักงานอธิการบดีในบทบาทของหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ต้องเริ่มต้นที่จะปรับ mindset (ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม) ของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มกลไกการสื่อสารภายในหน่วยงาน(ทั้งภายในกอง และระหว่างกอง) ให้เข้มแข็ง เพื่อวัตถุประสงค์การทำงานผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   131 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากผลการสำรวจพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่ รวดเร็ว ได้คุณภาพ และสร้างมิตรภาพมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 ร้อยละ 29 คือ การโทรศัพท์ภายในติดต่อกันโดยตรง
อันดับ 2 ร้อยละ 17 คือ การติดต่อพูดคุยต่อหน้าโดยตรง
อันดับ 3 ร้อยละ 12 คือ การใช้ช่องทาง Social Media เช่น Line หากันโดยตรง

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 82 ตอบว่ามีความสุขและกำลังจเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 15 ตอบว่าเฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไร และร้อยละ 3 เบื่อและเหนื่อยล้า
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล