โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

วันที่เริ่มต้น 12/06/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 03/09/2562 เวลา 9:00
สถานที่จัด ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นการพบปะผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและผู้พัฒนาระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการผู้ใช้มากขึ้น เกิดกระบวนการทำงานที่ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การจัดการความรู้
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 270 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และ 3 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
1) เพื่อนำเสนอระบบสารสนเทศที่ทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ปรับปรุง และพัฒนาให้ผู้ใช้ได้ทราบ
2) เพื่อขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาให้กับทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
3) เพื่อแนะนำให้กับหน่วยงานถึงการนำข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 83 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการเปิดใช้งานระบบ erp.mju.ac.th อย่างเป็นทางการ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ ดังนี้
1) ด้านอาคารสถานที่ แนะให้มีการใช้ข้อมูลตารางสอนจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการนำเข้าข้อมูล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล