โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร

วันที่เริ่มต้น 11/09/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 11/09/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 60 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทางคณะผลิตกรรมการเกษตรตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย์สิน และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมงบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเป็นการลดระยะเวลา ขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระงานให้กับบุคลากรให้สามารถทำงานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สะดวก และทันกับความจำเป็นในการนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายการจ่าย รายรับของหน่วยงาน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ของหน่วยงานให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และถ่ายทอด ฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มความภาคภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล