โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
Speexx
วันที่เริ่มต้น 25/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องบริการสารสนเทศ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะที่ผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ความเป็นนานาชาติ และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น ประกอบกับเป็นการพัฒนาตนเอง ที่ีสามารถนำความรู้ไปใช้ในงาน ตลอดจนชีวิตประจำวัน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้อีกด้วย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษขึ้น โดยแนะนำโปรแกรม SpeexX ให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใช้งานและฝึกฝนทักษะด้านภาษา ได้แก่ บนเรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการอ่านบทความด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
แนะนำการใช้งานระบบ Speexx
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล