โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0
digital 4.0
วันที่เริ่มต้น 26/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยเน้อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการ สำนักงานอธิการบดี ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้บุคลากร สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทำงานร่วมกัน และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า กำหนดหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้
1) การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อใช้งานเอกสารร่วมกัน
2) การใช้งาน SWay
3) การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอย่า่งปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การใช้งาน Office365 และการทำงานงานเอกสารร่วมกัน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล