โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"

วันที่เริ่มต้น 22/05/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/05/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 90
กองกลาง 1
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 5
กองคลัง 7
กองแผนงาน 5
กองวิเทศสัมพันธ์ 6
กองพัฒนานักศึกษา 11
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 6
กองสวัสดิการ 9
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 12
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 16
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
กองตรวจสอบภายใน 6
กองพัฒนาคุณภาพ 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 91

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมการบริการที่ดี (Good Service Behavior) ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยการอบรม เรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดทักษะ การปฏิบัติจนเป็นนิสัยประจำตัวบุคคลได้และถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรของสำนัก เพื่อให้เกิดความประทับใจของผู้มาใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล