โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
IT Strategy Plan for MJU 100 year
วันที่เริ่มต้น 27/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี เพื่อให้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา อย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนโยบายในระดับประเทศ

ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและครอบคลุมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจและยุทธศาสตร์เชิงรุก ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป

รับชมวิดีโอ ได้ที่นี่
วันที่ 27 https://www.youtube.com/watch?v=WaELQUm8N60&feature=youtu.be

วันที่ 28 https://www.youtube.com/watch?v=X1691mE7gAA&feature=youtu.be
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 98 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   61 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล