โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้"

วันที่เริ่มต้น 22/05/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/05/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความตระหนักในภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ซึ่งทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน และให้สอดคล้องกับนโยบายประทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จขึงได้จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   57 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล