โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่เริ่มต้น 21/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญในการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาศิษย์เก่าในระดับมหาวิทยาลัย องค์กรนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน โดยได้จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าในปี งบประมาณ 2560 และได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนของคณะ/วิทยาลัย ผู้แทนจากองค์นักศึกษา คือ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางและร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   124 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล