โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ LA

วันที่เริ่มต้น 18/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/04/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์และในการเผยแพร่ข่าวสารในบริบทต่าง ๆ ประกอบกับปรากฏการณ์ต่าง ๆในสังคมปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า มีผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์และกระบวนการทางวารสารศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างแนวทางปฏิบัติในฐานะนักสื่อสารที่เหมาะสมกับศาสตร์ด้านการสื่อสารในปัจจุบัน

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกวางแผน ออกแบบ ดำเนินกิจกรรม และผลิตผลงานสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการทางวารสารศาสตร์ที่มีการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปของข่าวและความคิดในรูปของข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ รวมถึงบทวิจารณ์ต่าง ๆ ในสื่อมวลชน โดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้แก่ รายวิชา นศ 213 กระบวนการทางวารสารศาสตร์ และ นศ 361 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ รวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา การเรียบเรียง ยกระดับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้โดยด้วยการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรมของสื่อมวลชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 299 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล