โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์ ประจำปี 2567

วันที่เริ่มต้น 10/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/01/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งอยู่ในการขับเคลื่อนของนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้านดิจิทัล ประจำปี 2566 จำนวน 9 ด้านด้วยกัน ซึ่ง1 ในนั้นได้กำหนดนโยบายด้านดิจิทัลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำแผนดิจิทัลเทคโนโลยีมาแปลงแผนพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหลักสูตรเศษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์จึงเล็งเห็นความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลข้างต้นประกอบกับในยุคสารสนเทศปัจจุบันที่มีบทบาทเป็นอย่างมากกับการดำเนินงานในกิจการของธุรกิจและสหกรณ์ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับงานสหกรณ์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ประจำปี 2567 โดยได้เชิญวิทยากรจากบุคคลากรของนิติบุคคลบุคคลภาคเอกชนภายนอก มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 28 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล