โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม

วันที่เริ่มต้น 03/04/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/04/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านมูเซอปากทาง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเข้าใจสังคมวัฒนธรรม การเห็นใจผู้อื่น การมีจิตอาสา การมีภาวะผู้นำ และการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการในสังคมถือเป็นกลไกและทักษะสำคัญในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมสังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร คือ เป็นนักสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อสนองความต้องการของคนในสังคม แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยใน 3 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม
“โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม” เป็นโครงการที่เสริมทักษะทางวิชาการและสร้างเสริมวิธิคิดของนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการในการเข้าใจสังคม การมีจิตอาสา การมีสำนึกสาธารณะ การเป็นผู้นำ และการเข้าใจถึงการประกอบการของคนในสังคมบนพื้นที่สูง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 เพื่อที่ช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาหลายประเภท และขาดแคลนเครื่องอุปโภคต่าง ๆ ได้แก่ 1) อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ชุดนักเรียน ฯลฯ 2) เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่าง ๆ 3) เครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับนักเรียนชนเผ่ามูเซอและนักเรียนในหอพักนักเรียนของโรงเรียน เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ฯลฯ 4) ยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการในสังคมพื้นที่สูงและการนำวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่สูงมาใช้เป็นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล