โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน

วันที่เริ่มต้น 17/11/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2567 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการและโครงการวิจัย เพื่อรองรับแผนพัฒนาประเทศอย่างรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยแผนงานบริการวิชาการด้านการประมง เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพของสมาชิกและบริบทของแต่ละหน่วยงานหรือชุมชน สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569)
ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการของกลุ่มชุมชนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชนและฐานเรียนรู้ ร่วมกับ การพัฒนาผู้เรียน ด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในชุมชนเครือข่ายด้านการประมงเพื่อเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้สอน (คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ) ผู้เรียน (นักศึกษาสังกัดคณะฯ นิสิตและนักเรียนผู้รับบริการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ) และผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก (เกษตรกร สมาชิกกลุ่มงานเครือข่ายชุมชน และผู้สนใจทั่วไป) ได้รับความรู้ด้านการประมง เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง เกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4861 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาภายในสังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างเสริมบุคลิกที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำหรือผู้ช่วยวิทยากรในการกำกับดูแลและให้บริการ
3. กรณีเป็ฯผู้รับบริการในระดับนานาชาติ นักศึกษาจะต้องฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และร่วมศึกษาเรียนรู้จากการบรรยายของวิทยากรเป็ฯรายกรณีไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล