กิจกรรมเพิ่มทักษะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 25/03/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2567 เวลา 20:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6519102511   นางสาวทัศนีย์   ปิงแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102523   นางสาวลักษิกา   เมณฑ์กูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102528   นางสาวอนลัส   ภู่บาง : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519102531   นางสาวอรรณษา   พุกการะเวก : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103524   นายภูรินทร์   ประดิษฐทรัพย์ : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6519103534   นายกฤตมุข   สารุณา : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และ มีความสุข ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้น ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักออกแบบที่ดี (GOOD DESIGNER) ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย ไปประกอบวิชาชีพในสังคมได้ และสามารถดำรงชีพเป็นพลเมืองโลกในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล