ตลาดนัดแรงงานเกษตรแม่โจ้ 6 มีนาคม 2567

วันที่เริ่มต้น 06/03/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาจบใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนประมาณ 400 คน และต้องการสมัครงานตามความถนัดของวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนมา คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงหารือร่วมกับฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาอาชีพ กำหนดจัดกิจกรรม MJU JOB FAIR 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่างและเป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยกำหนดจัดในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาแนะนำตำแหน่งงานของบริษัท และรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง จำนวน 20 - 30 สถานประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 470 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

นักศึกษาจบใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนประมาณ 400 คน และต้องการสมัครงานตามความถนัดของวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนมา คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงหารือร่วมกับฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาอาชีพ กำหนดจัดกิจกรรม MJU JOB FAIR 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่างและเป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยกำหนดจัดในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาแนะนำตำแหน่งงานของบริษัท และรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง จำนวน 20 - 30 สถานประกอบการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล