กิจกรรมประกวดปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก

วันที่เริ่มต้น 09/02/2567 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 09/02/2567 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ในทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้มุ่งเน้นที่จะ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใน เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนจัดกระทำข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา มุ่งให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการแนะนำ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต จุดเน้นของการสอนต้องเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการร่วมกิจกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้ เน้นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดบรรยากาศและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด และการจัดการกับปัญหาที่เผชิญ โดยได้มีการประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล