กิจกรรมการประกวดสารคดีสั้น สร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม

วันที่เริ่มต้น 01/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ในรูปแบบของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ อนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนั้น
ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ความแตกต่างของพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจัดโครงการการประกวดสร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในรูปแบบการประกวดสื่อสารสนเทศ เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ และสร้างคุณค่างานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ ร่วมกับ รายวิชาการเล่าเรื่องผ่านสื่อสารคดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล เป็นผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   90 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล