โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร ประจำปี 2567 (คณะ)

วันที่เริ่มต้น 02/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าร่วมประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้เข้ารับการประเมินและได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวทั้งระดับเงิน และระดับทอง ซึ่งการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงด้านบริบทของพื้นที่ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้อาคารทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก โดยในปี 2566 มีข้อมูลพบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดจำนวน 1,737.97 กิโลกรัม จากปริมาณขยะทั้งหมดจำนวน 8,693.86 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.99 จากข้อมูลการวิเคราะห์จะเห็นว่าแนวโน้มปริมาณขยะในปี 63-66 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลดีคือ 1) การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองเพิ่มมากขึ้น และ 2) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร ทำให้สามารถแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลด้านลบ คือ 1) การเริ่มเปิดภาคการศึกษาตามปกติ (เรียนแบบ On Site) ทำให้มีนักศึกษาและบุคลากรมาใช้อาคารคณะเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 2) มีการติดตั้งตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติบริเวณภายในอาคารคณะฯ และอาคารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดขยะในปริมาณเพิ่มขึ้น
การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2567 นี้ จึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1.การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ 2.การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และ 3.กิจกรรม Young Go Green เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ การนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะให้ถูกต้องของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 1.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล