จิตอาสา จัดเก็บสถานที่การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 “สิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 16”
-
วันที่เริ่มต้น 10/02/2567 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2567 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6607101303   นายนาราภัทร   โพชนุกูล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101304   นายปฏิการ   จันทรมณี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101309   นางสาวจันทปภา   เผือกพันธ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101311   นายภัทรพล   สุนทรพัฒน์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607101314   นายพรมพิริยะ   เฟื่องเพชร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6607107301   นายกิตติพงศ์   จันทร์เกลี้ยง : พืชศาสตร์ 3ชั่วโมง
6607107302   นายจิรกฤต   เวชสุวรรณ : พืชศาสตร์ 3ชั่วโมง
6607107307   นางสาวอรอุมา   ไทยนุกูล : พืชศาสตร์ 3ชั่วโมง
6607108304   นายธีรวัฒน์   พรหมศาสตร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6607108306   นายภัทรศัย   วิมล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6607108313   นายภาสกร   แสงใส : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6607108315   นายพงษ์ประภัทร   อัศจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3ชั่วโมง
ในยุคปัจจุบันการเล่นกีฬาถือว่ามีความสำคัญมากที่ทำให้สังคมมีความสามัคคีกัน และก่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาประเทศในอนาคต การเล่นกีฬาเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางร่างกายและจิตใจ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและการเล่นกีฬายังสอนให้ผู้เล่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ในการนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ เป็นกิจกรรมประเพณีซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้ว จำนวน 15 ครั้ง เป็นการแข่งขันของบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง จึงเห็นสมควรจัดโครงการนี้ขึ้นมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เก็บอุปกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล