โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

วันที่เริ่มต้น 16/02/2567 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 16/02/2567 เวลา 18:30
สถานที่จัด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการต้อนรับและประเมินผลบัณฑิต ประจำปี 2567 เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลจากบัณฑิต มาวิเคราะห์ ว่าบัณฑิตมีคุณสมบัติและคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหรือไม่อย่างไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้จริงตามความต้องการตลาดแรงงานวิชาชีพหรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดวิชาชีพ และซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะและหลักสูตรจะได้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ช่วยเสริมศักยภาพให้กับศิษย์เก่าได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นด้านการประกอบอาชีพในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ตลอดจนเป็นฝึกซ้อมและการแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 75 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล