โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

วันที่เริ่มต้น 22/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/03/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนวัดบ้านป้อก ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์รวมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ 1.โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 LA SMO x Freshmen Camp 2.โครงการเทศกาลงานวัด (งานวัดม๋วนใจ๋สินสาดม๋วนจอย) 3.โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 4.กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา 5.โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษา 6.โครงการกีฬาสัมพันธ์ 7.โครงการไหว้ครู นั้น
ทั้งนี้ โครงการด้านการบำเพ็ญประโยชน์สำหรับสังคม เป็นทักษะหนึ่งในแผนการดำเนินงาน สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จึงได้เสนอจัดทำ “โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านป้อก ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทที่ยังมีความต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกหลายๆ ด้าน ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล