โครงการนวัตกรรมงานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

วันที่เริ่มต้น 07/02/2567 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2567 เวลา 14:00
สถานที่จัด อาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) คือ การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามศักยภาพและความถนัด เพื่อเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืน สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องทำคือการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญญาและคุณธรรม ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิต (Entrepreneur) และเพิ่มโอกาส “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ของคนทุกช่วงวัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดหลักสูตรโดยมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และสอดคล้องความเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อรองรับการสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีคณาจารย์ที่สรรสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน แต่ละหลักสูตร มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและสร้างนักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณภาพประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
โครงการนวัตกรรม งานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จึงเป็นการนำเสนอหลักสูตร เปิดบ้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยนักศึกษาและอาจารย์แต่ละหลักสูตรได้เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงาน องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย ที่สร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ที่นำไปสู่ความเป็นผู้กอบการยุคใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล