โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

วันที่เริ่มต้น 13/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/01/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6408115301   นายกนกพล   เขียวเขว้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115302   นางสาวดารารัตน์   ทับวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115303   นายธกร   จันทร์พลงาม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115304   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115305   นายพชรดิษฐ์   เจริญคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115306   นางสาวศิญารัตน์   ทิพย์สูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115307   นายศุภกร   สุวรรณไตรย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115309   นายณัฐดนัย   อุ่นจันเงิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115310   นางสาวดวงตะวันฉาย   คำอุบล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115311   นายนลิต   กวางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115315   นางสาวจันทร์ธิตา   สีแดง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115316   นางสาววิภารัตน์   เงินขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115317   นางสาวพิมลวรรณ   ภูมิบ้านค้อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508106301   นางสาวจุฬาลักษณ์   พันศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106302   นายชนาสิน   สัจจากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106303   นางสาวชลธิชา   ชาญนอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106304   นางสาวภาวินี   ติ๊บปะละวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106305   นายรหัท   เตชะเลิศพนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106306   นางสาวศิริพร   ฉิมพินิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508106307   นายชวิศ   อินทร์คำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6508115301   นางสาวกรองทอง   จันทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115302   นายกัณตพิชญ์   วงศ์ศิริ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115303   นายกิตินรินทร์   วันทยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115304   นายคณิศร   สมานพงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115305   นางสาวจิรานันท์   ปันฟอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115306   นางสาวจุฑามาศ   จันตา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115307   นางสาวณัฐชยา   สืบปาระ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115308   นายณัฐวุฒิ   อินเปี้ย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115309   นายธราดล   ขาวเหลือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115310   นางสาวนัทธฤดี   อิ่นแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115311   นายนันทพงศ์   จิรวัลลภ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115312   นายปภังกร   จันตาเขียว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115313   นางสาวพรพิมล   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115314   นางสาวพิชญา   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115315   นายพีรพัฒน์   จาบทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115316   นางสาวมนัสวี   อุดมมหาไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115317   นายยสุตมา   ดอกจือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115318   นางสาวรัตนา   นุชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115319   นายวิริยะ   สุขผ่อง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115320   นางสาวสุภารัตน์   ภักดีนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115321   นางสาวอริสรา   บุญสมาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115322   นายเอกชัย   วงค์สิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115323   นายธนาดล   ด้วงปัญญา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115325   นางสาวนารีรัตน์   กุลลาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115326   นายเขษมศักดิ์   กุลาวาชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115327   นายชุติวัต   ภูมิพัฒน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115328   นายตรีภพ   รุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115329   นายนันทิพัฒน์   นมเนย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115330   นางสาวเสาวลักษณ์   โยทชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115331   นางสาวอรณัฐ   ชั้นกลาง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115332   นางสาวอลิศยา   ลำน้อย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115333   นายนัทธพงศ์   หนูกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608107301   นางสาวกาญจนา   สิทธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107303   นายณภัทร   ยิ้มนรินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107304   นายทวีศักดิ์   แบนจันถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107305   นางสาวธัญนาฏ   ธรรมยุทธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107306   นายนพวัฒน์   ตินะคัด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107307   นางสาวปฐมาวดี   ชวลิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107308   นายปุริม   พงศ์ยี่หล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107309   นางสาวพรนภัส   ธราพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107310   นายภาณุวัฒน์   ทับเณร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107311   นายอัสมากร   หมื่นหาจง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107312   นายชยพล   ขันภูเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107313   นายณฐนนท์   บังคมเนตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107315   นางสาวเบญจพร   คชสาร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107317   นายมินธาดา   วิลาสินี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107318   นางสาวลลิตารัตน์   ฉัตรมงคลเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107319   นางสาววันวิสา   คำปล้อง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107320   นายสรเพชญ์   สว่างศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107321   นายอภิชัย   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608115301   นายกนกพล   จิตอารี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608115302   นางสาวกมลวรรณ   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608115303   นายกฤษณเดช   เพชรวัชรนันท์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608115304   นายจตุรวิทย์   ประเสริฐกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608115305   นายชวกร   ลายเจียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608115306   นายพิชญุตม์   การุญบริรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าหมายย่อย (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าหมายย่อย และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อยดังกล่าว ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม Quality Education สร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา มองว่าการศึกษาเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน, ศักดิ์ศรีของมนุษย์, ความยุติธรรมทางสังคม, ความครอบคลุม/ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา เพศ และชาติพันธุ์ ตลอดจนสินค้าและบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยสหพันธ์สหภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโลกอย่าง Education International อธิบายว่าการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม (equality) กันทุกคน ต้องให้ความสำคัญกับ ‘กลุ่มคนเปราะบาง’ อาทิ คนยากจน ผู้หญิง ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ชนชายขอบทางภาษา ชาติพันธุ์ สังคม เด็กและผู้ใหญ่ที่พิการ หรือคนที่อยูjในพื้นที่ห่างไกล/เปราะบาง รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่ออกจากการศึกษา (out-of-school children) ที่จะต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้าน SPO/ตัวชี้วัด SDG Impact Ranking (เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม Quality Education) เพราะเด็กและเยาวชน คือผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล