พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 22/12/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/12/2566 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึงเกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566
.....กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
.....มีกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ส้มตำวัฒนธรรมอาหารสร้างชาติ" โดยมีวิทยากร นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.....และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างภาพลักษณ์ Soft Power สินค้าการเกษตรและอาหารของไทยไปเวทีโลกด้วยแนวคิด Local สู่เลอค่า" โดยมีอาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบอาหาร ด้วยแนวคิดปรัชญา "นำ Local สู่เลอค่า"
.....สุดท้ายยังมีกิจกรรมประกวดส้มตำวัฒนธรรมอาหารสร้างชาติ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระพิรุณ หน้าอาคารพระช่วงเกษตรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล