กิจกรรม การจัดเส้นทางทัวร์รอบรั้วมหาวิทยาลัย : งานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)

วันที่เริ่มต้น 15/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6409101341   นางสาวกชกร   เปรมไพบูลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6409102307   นางสาวปาณิสรา   สุขสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6409102326   นางสาวพิชยา   ศรีรักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6509101001   นางสาวกนกกาญจน์   มีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101027   นางสาวนันทวัน   นันชัยยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101036   นายพีระพงศ์   จินดาธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101042   นางสาวลักษณารีย์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101045   นายศรัณย์   บัวจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101047   นายสืบ   กาญจนไตรวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101049   นางสาวสุชานาถ   นวลไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101051   นางสาวสุพรรณวษา   ไพศาสตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101057   นายอธิราช   อารีชล : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101330   นางสาวณัฐทิยา   แก้วแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101331   นางสาวณัฐวดี   วรรณศิริวิศาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101333   นางสาวณิชกมล   พุ่มคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101335   นางสาวทิตญา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101336   นางสาวธนัชพร   แสงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101337   นางสาวธนาภรณ์   บุญวิจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101366   นางสาวภัคจิรา   มณีอินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101370   นายภูเบศวร์   โสพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101380   นางสาวรินรดา   อุปการรอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509101391   นางสาวศิรดา   งามเอี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6509102306   นายกรวิชญ์   โอศิริพันธุ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6509102334   นายทรงสุทรรศน์   ปัญญะศรี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6509102355   นางสาวพรพรรณ   สิทธิแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6509102378   นายรวีโรจน์   วิยะโส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6510101026   นายพีรพัฒน์   ช่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 60ชั่วโมง
6510102307   นายประพุทธ   สีหนาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 60ชั่วโมง
6609101029   นางสาวธนิดา   สัตเพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101034   นางสาวธิษณามดี   คงอาสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101042   นายนิติธรรม   จังปวย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101045   นายปธานิน   ชูสินโท : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101057   นายพจน์ปรีชา   รักขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101074   นางสาวรุจิรา   ประมงกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101095   นางสาวสุนีย์   หมัดอะดั้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101310   นางสาวเกตุแก้ว   ไชยฉอุ่ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101312   นางสาวขวัญชีวา   ชูสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101314   นางสาวค่อง   ลุงซิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101315   นางสาวจริสตา   ภาวินันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101328   นางสาวชลธิชา   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101331   นางสาวชัชฎาพร   ปาปะขัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101334   นางสาวชาลิสา   เพ็ชร์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101344   นายณัฐดนัย   มันพร้าว : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101352   นายทีฆทัศน์   ทับกรุง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101359   นางสาวธีรตา   ยิ่งยศกำจรชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101379   นางสาวพรรณวสา   ศรีษะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101390   นางสาวพิมลทิพย์   เจิงรัมย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101393   นางสาวเพชรลดา   เทียนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101394   นางสาวเพ็ญพิชชา   ตุ่นตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101395   นายไพศาล   งามทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101396   นางสาวภัททิยา   บัวบาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101397   นายภาคภูมิ   ฟูสามป๊อก : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101400   นางสาวมนปรียา   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101421   นายศักดิ์สิทธิ์   พิทักษ์เวชกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101426   นายศุภณัฐ   วงค์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101452   นางสาวสุรัสวดี   จำวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101459   นางสาวอริศรา   เอียดมาก : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101472   นางสาวจันทกานต์   ชิณพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609101477   นางสาวสิรินญา   สุนทรจามร : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6609102402   นายพฤฒิเศรษฐ์   นันทประยูร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6610101011   นายตรีโรจน์   พรหมขจร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6610101015   นายนันทวัฒน์   เพ็ชรรักษ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6610101026   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ซิ้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6610301001   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 60ชั่วโมง
6610301002   นายปรัชญา   ดีรักษา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 60ชั่วโมง
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึงเกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล