โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (Tobiz MG)

วันที่เริ่มต้น 06/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีวางแผนในด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้มีการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการกับติดตามผล ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร อันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และศิษย์ใหม่ที่คาดหวัง เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรจุเป้าประสงค์ของหลักสูตรได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการพัฒนาและสนับสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียน การทำงาน หรือการทำธุรกิจได้ หลักสูตรฯ จึงมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการเชิดชูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสัมภาษณ์เชิงลึก stakeholders และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ทำให้หลักสูตรสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุตาม Outcome-Based Education (OBE) ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 304 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล