โครงการกิจกรรมแนะแนวอาชีพ (Tobiz Career) : กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (เสวนาแนวทางอาชีพ)

วันที่เริ่มต้น 26/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวในแต่ละปี ซึ่งตลอดหลักสูตรฯ ได้วางเป้าหมายการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ และ 6) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีจิตบริการ
ที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ได้ฟูมฟักทั้งในเชิงวิชาการและเชิงกิจกรรม เพื่อที่จะพัฒนา Soft skill ให้นักศึกษา อีกทั้งหลักสูตรได้มีความร่วมมือและมีสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการในธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจร้านขายของที่ระลึก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรฯได้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของหลักสุตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มาพบกับสถานประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นโอกาสในการฝึกงานและการทำงานอนาคต
ดังนั้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้บรรลุตาม OBE ทั้ง 6 ข้อที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานใหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยการแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาตลอดทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ และค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง และส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำของนักศึกษาในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 275 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล