กิจกรรม ทำบุญนี้ที่วัดน้อย ภายใต้โครงการ โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 "ตอน วัฒนธรรมนำวิถี สู่ 9 ปี โตยฮีตบริหาร ร่วมสืบสาน 90 ปี แม่โจ้"

วันที่เริ่มต้น 19/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ขนบธรรมเนียมไทยเป็นคำที่ใช้เรียกรวมกัน ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่สังคมในประเทศไทยนิยมปฏิบัติต่อเนื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนยึดถือกันในเจตคติว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะเกิดความสุข ความเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นึกศึกษาได้เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยู่มาจากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอีสาน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภาคอื่น ๆ อีกด้วย สโมสรนักศึกษาจึงได้จัดโครงการโตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 ขึ้นมา ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของแต่ละภูมิภาคและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ให้ยังคงมีอยู่และมีบทบาทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมและสร้างกระบอกเสียงไปยังสังคมภายนอกนั้น กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเป็นแกนนำในเรื่องเหล่านี้ได้ก็คือเยาวชนที่เป็นนักศึกษา
นักศึกษาเป็นเยาวชนที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำในตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย และไม่ว่าด้านการเรียน ด้านกิจกรรมหรือด้านต่าง ๆ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น เพื่อให้กิจกรรม ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในการดำเนินกิจกรรม ทั้งในด้านของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในวาระใหม่ที่กำลังจะมาถึงต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล