กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ En-Agro Cup 2565

วันที่เริ่มต้น 01/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย
1 คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกิจกรรมฟุตบอล En-Agro Cup ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยชมรมวิศวกรรมแม่โจ้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ ตลอดจนถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล