แสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567

วันที่เริ่มต้น 20/12/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 10ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 10ชั่วโมง
6406103414   นางสาวปาณิสรา   คำปินใจ : บัญชี 10ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101518   นายวัชรพล   เปลี่ยนปลูกสัตย์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606101451   นางสาวปณิชา   กีเรียง : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606101454   นางสาวปภาตา   ตันสถิตย์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606101458   นายปรัชญาพัฒน์   ชลมารค : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606101580   นางสาวอมรรัตน์   แสงจันทร์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6606102508   นายพสิษฐ์   มณีวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102642   นางสาวเสาวลักษณ์   จันทร์ใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102666   นายเอกตระกูล   สุวรรณมาศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606102695   นางสาวผกามาส   กันธะวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606103440   นางสาววรัทยา   กันต๊ะมา : บัญชี 10ชั่วโมง
6606104305   นายกฤติน   พุทธรรมรงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104398   นางสาวประกายรุ้ง   จอมพล : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104405   นางสาวเปรมฤดี   ชุ่มธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104419   นางสาวพิชญา   บุญพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104468   นางสาวศศิกานต์   อยู่บุญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606104512   นางสาวปาริฉัตร   ลามคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 10ชั่วโมง
6606105329   นางสาวชวัลรัชต์   วงษ์คำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105348   นางสาวณิชาพร   อำภา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105351   นางสาวทรรศน์มน   ลอวิลาร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105362   นายธัชชานนท์   ศรีทัศน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
6606105383   นายปิยพงษ์   ผาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 10ชั่วโมง
ขนบธรรมเนียมไทยเป็นคำที่ใช้เรียกรวมกัน ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่สังคมในประเทศไทยนิยมปฏิบัติต่อเนื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนยึดถือกันในเจตคติว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะเกิดความสุข ความเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นึกศึกษาได้เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอยู่มาจากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอีสาน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภาคอื่น ๆ อีกด้วย สโมสรนักศึกษาจึงได้จัดโครงการโตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 ขึ้นมา ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของแต่ละภูมิภาคและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ให้ยังคงมีอยู่และมีบทบาทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมและสร้างกระบอกเสียงไปยังสังคมภายนอกนั้น กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเป็นแกนนำในเรื่องเหล่านี้ได้ก็คือเยาวชนที่เป็นนักศึกษา
นักศึกษาเป็นเยาวชนที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำในตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย และไม่ว่าด้านการเรียน ด้านกิจกรรมหรือด้านต่าง ๆ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น เพื่อให้กิจกรรม ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในการดำเนินกิจกรรม ทั้งในด้านของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในวาระใหม่ที่กำลังจะมาถึงต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล