โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

วันที่เริ่มต้น 22/11/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/11/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Universitas Pendidikan Indonesia ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 และทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเห็นพ้องต้องกันในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้มีโอกาสพบปะ หารือกัน และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชาวไทยและอินโดนีเซียเพื่อความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล