อบรมแกนนำเพศศึกษา นักเรียนมัธยม (เล่าสู่กันฟัง) โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

วันที่เริ่มต้น 06/12/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/12/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6408107316   นายชวนากร   อสัมภินนพงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107304   นางสาวขวัญตา   สันทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107315   นางสาวนรินทร   หงษ์ห้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107323   นางสาวพัชรพร   วันดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107325   นางสาวรัตนาวดี   อนุกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107326   นายวรรัตน์   กระจ่างแจ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107333   นายรัฐภูมิ   มหาชื่นใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107336   นางสาวพรชิตา   ไกรชา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6508107337   นายธีรภัทร   ผลสุด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
แกนนำ อบรม นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล