สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. ธนันท์ฐิตา สะปู
Miss Suwapreeya Sapoo
โทรศัพท์ : 0804265391
E-mail : monpoo@phrae.mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 339
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : พยาบาล
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 16/5/2548
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. เรื่อง นวัตกรรมกับการวิจัยด้านสุขภาพ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
5. โครงการ "หลักธรรมนำสุขภาพกับสมาธิพื้นฐานต้านภัยโควิด ด้วย SKT"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ : 14-09-2564

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 24-11-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
วันที่ : 05-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 28-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ปั่นปาอาจ๋านปิกบ้าน” แห่รูปปั้นเหมือน ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารและร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 16-07-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-06-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการโรงอาหารและร้านค้าภายใน
วันที่ : 18-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
วันที่ : 15-01-2563

/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 24-10-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

1/2561 : ขอเชิญประชุมคระกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 10-10-2561

4/2561 : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 03-10-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 14-09-2561

๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 22-08-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-08-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 08-08-2561

๘/๒๕๖๑ : ประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 06-08-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 02-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-04-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-01-2561