โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ (ชดเชย 4)

วันที่เริ่มต้น 01/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด Online 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน MOOC
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจัดเป็นรายวิชาบังคับ โดยนักศึกษาจะเข้ารับการปฎิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐบาลและในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน คือ
1) การอบรมให้ความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน (Microsoft Word - Power Point - Excel )
2) การอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ (วัฒนธรรมองค์กรในสายงานบริการ และสายงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา มารยาทและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการทำงาน ข้อมูลเอกสารและขั้นตอนต่างๆหลังจากเริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล