โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 (วันที่ 2)

วันที่เริ่มต้น 25/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุมดศึกษาทางด้านการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ ด้วยการปลูกฝังให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชี้นำสังคมในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม ในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ดำรงอยู่ ประกอบกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดมาฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องกำหนดเป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้ IT ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ดังนั้น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น แสดงออกถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา 7 ทักษะ Soft Skills 1. ทักษะในการสื่อสาร (Communication) 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 3. ทักษะในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) 4. รู้จักพูด ฟัง และเรียนรู้จากคำวิจารณ์ของคนอื่น (Speak, Listen and Learn from Criticism) 5. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 6. ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management) 7. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Decision Making and Problem Solving)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล