โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 : สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปี 3

วันที่เริ่มต้น 13/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนับวันยิ่งจะถูกลืมเลือนหรือไม่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นหรือวัยศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความทันสมัย
และไม่น่าสนใจ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอดทุกปีนั้น

โดยในปีงบประมาณ 2566 ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 :
สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้น
ในวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเศรษฐศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจ
ซึ่งคณะได้มีการเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย และทีมผู้ช่วยวิทยากร อีก 2 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ มาอบรมให้ความรู้ และการปฏิบัติจริงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการประกวดแข่งขัน พร้อมนำเสนอผลงาน
เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ด้านการคิดต้นทุน และผลตอบแทนจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ ยังมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพเสริม ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 73 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล