โครงการ เรียน เล่น เป็นปัญญา
Experience Expansion1
วันที่เริ่มต้น 04/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนสันทรายหลวง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการ Experience Expansion1 ก่อเกิดจากแนวคิดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาเอกอังกฤษคือ
- โอกาสในการให้ความรู้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นอีกมิติของการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนภาษาในห้องเรียน
- โอกาสในการทำงานแบบระดมสมอง (brainstorming) เนื่องจากโครงการนี้จะถือผู้ร่วมโครงการทุกคนเป็นสมาชิกทีมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะมาช่วยกันคิด วางแผน จัดทำโครงการร่วมกันตามแนวทาง (guidelines) ที่อ.สุพิน ในฐานะหัวหน้าทีม วางไว้
และแนวคิดการเปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นเล็กในสถาบันการศึกษาของชุมชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากในห้องเรียนด้วยหลัก ‘เรียน เล่น เป็นปัญญา’ ทั้งนี้โครงการสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ศอ 311 การพูดในที่ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาจำนวน 8 คนที่มีความสนใจและแสดงเจตน์จำนงค์เข้าร่วมโครงการ ให้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งใช้ความรู้ความสามารถในการพูดในที่ชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล