โครงการ We Can อาสาพัฒนาสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ มูลนิธิบ้านแสงไทยดรุณ

วันที่เริ่มต้น 09/09/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2566 เวลา 15:00
สถานที่จัด มูลนิธิบ้านแสงไทยดรุณ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม We Can Club
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยชมรมวีแคนคลับ (We Can Club) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การแคมปัส เอาท์รีชเชียงใหม่ สาขาแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตลอดจนถึงการมีทักษะความเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทางชมรมวีแคนจึงเห็นควรในการจัดโครงการ We Can อาสาพัฒนาสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ มูลธินิบ้านแสงไทยดรุณ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย และที่ทำงานในอนาคตต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล