โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่เริ่มต้น 16/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมทบ) เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมทบ) จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นต้นสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้แก่ 1) Human Subject Protection 2) Good Research Practice 3) SOPs และ 4) IRB basic training I เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และเกิดความพร้อมในการทบทวนและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของโครงการวิจัย ทั้งในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีคุณสมบัติในการทบทวนและพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานของการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) และจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมข้างต้นเป็นประจำทุก 2 ปี นอกจากนั้นนักวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ก็จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของการวิจัยในคนเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคนฯ ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนการอ่านและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2563 ประกาศ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และระเบียบในประกาศดังกล่าว สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย เพื่อดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สมทบ) ให้มีคุณสมบัติในการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานของการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 257 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล