โครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” (วันที่2)

วันที่เริ่มต้น 11/10/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 12/10/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6309102327   นายวริทธิ์ธร   ปรางน้อย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6318102397   นายภูสิทธิ์   รื่นพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404103309   นางสาวธนพร   พิสัยพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105398   นางสาวศิริภัสสร   เนียวกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102419   นายพัทธพล   จันแปงเงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103303   นางสาวเกณิกา   ปราศรัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103320   นายธนพล   วรรณแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103342   นางสาวศรัณย์ภัทร   สมศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103352   นางสาวสุทธิดา   คนเที่ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103358   นางสาวสุรีย์พร   ประสงค์สุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103363   นางสาวอัญชลี   แก้วกันยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6412106323   นายจิรกิตติ์   คำแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106329   นายเวชภิสิทธิ์   ปาสานัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101301   นางสาวกชพร   วังมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6415123309   นางสาวจีรภิญญา   บุญมาก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123321   นายธีรภัทร์   มะโนเรือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123327   นายภาณุวัฒน์   จอมหาร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123365   นางสาวชลิตา   โปธายะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102327   นายเดชพงศ์   นพรัมภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102377   นายยศภัทร   เกิดมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102404   นายอัฑฒกร   ชัยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102456   นายพสิษฐ์   กัมปนาทปรีชากุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102457   นางสาวพัชราภรณ์   ขามโนนวัด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102458   นายพัทธดนย์   ชุนนะวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102462   นายภัคพล   นันตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102469   นายมูฮัมหมัดฟาริด   ล่าบู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102470   นายรติพงค์   ศรีสุราษฎร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102475   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102481   นายสิรวิชญ์   อภิมร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102484   นางสาวอภิษฎา   อินตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102488   นางสาวอาทิตยา   เรือนเมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102478   นางสาวลักษิกา   สีทา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6506101403   นางสาวธัญญเรศ   รื่นพงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101404   นางสาวธัญญารัตน์   พิบูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101406   นางสาวธัญรดา   ทูลบุตรดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102524   นางสาวมัณฑิตา   ชัยปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102528   นางสาวมาลิสา   มาแลกู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102531   นางสาวรจิตา   มารอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509102301   นางสาวกชกร   ใจทิพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101397   นางสาวปัญญาภรณ์   ย้อยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6518102389   นายณัฐภัทร   จันทะกี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102450   นางสาวพรปวีณ์   วิไลรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102509   นายวรพงศ์   มงคลรัศมีโรจน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102549   นายสิรวิชญ์   สุทธการ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102576   นางสาวอรรัมภา   สุขศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102599   นางสาวอิสรีย์   ไพรศาลธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519102502   นางสาวกรพินธุ์   โทสาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102527   นางสาวสุภารัตน์   ครุฑพงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102528   นางสาวอนลัส   ภู่บาง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6601102302   นางสาวกนกพร   ไพโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102304   นางสาวกมลชนก   ณภัทร์พาณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102473   นางสาวอังคณา   ตระกูลดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102497   นางสาวภัสนันท์   จอกมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601127005   นายเขมทัต   แซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127029   นายภูมมิทัศน์   พรหมจำปา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127033   นางสาวศศิวรรณ   เกตุวิจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127047   นายธนภัทร   พันธ์เพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127310   นางสาวกรณิศ   ขนอม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127350   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาเลิศ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127352   นางสาวจุรีรัตน์   ยางสูง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127364   นายชัชฤทธิ์   สุริวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127372   นางสาวชุติกาญจน์   สำราญฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127373   นางสาวชุติมณฑฐ์   เวียงจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127375   นางสาวญณัชชา   เซ็นน้อย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127386   นางสาวณัฐณิชา   ทองทัก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127394   นายณัฐภัทร   คงเพ็ชร : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127438   นางสาวธิดารัตน์   สมศรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127457   นางสาวนิทัยรัตน์   กลิ่นมาลา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127465   นายปฏิณญา   อินถาอ้าย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127474   นายปราโมทย์   กันธวงค์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127475   นายปวริศร์   สุขวิเศษ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127529   นางสาวรมิตา   นาอุดม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127539   นางสาวลันตา   พุทธสุขา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127546   นางสาววรัญญา   ดีงุ้น : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127548   นางสาววริศรา   ตโมไพรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127588   นางสาวสุพิชฌาย์   ผันผาย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127626   นายนพณัฐ   เครือแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604101306   นายกิตติกานต์   เอียดใหญ่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101333   นายธนวัตร   ศิริเทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101355   นายพชร   สีทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101356   นายพรพิพัฒน์   พรมเสพสัก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101405   นายพีรพล   พิบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101408   นายปราวิต   ประภาวรารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604103308   นางสาวโชติกา   จุดโต : เคมี 3ชั่วโมง
6604103310   นางสาวณัฐชนันท์   ทัดสองชั้น : เคมี 3ชั่วโมง
6604105304   นางสาวจิรัชญา   ปราบราย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105315   นางสาวมัณฑนา   พรมแก้ว : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105316   นางสาวรินรดา   แสนพิชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604106362   นายปฏิมากร   ขวัญเมือง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6605101308   นางสาวกฤติยา   แก้วโนกาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6605101315   นางสาวเกตุกนก   ศิริสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6605101340   นางสาวณัฐธยาน์   พรมมานิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6605101341   นางสาวณัฐธิตา   เครือทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6605101424   นางสาววราภรณ์   ชุบเลี้ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6606101627   นายพตสหัส   ธรรมวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102446   นายนนทกร   สัณฐาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102460   นายนันทภูมิ   บุญหาญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102474   นายปณชัย   บุญวิจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606103365   นายธนวันต์   ชูแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103435   นางสาวลลิดา   สุวรรณเพ็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606104424   นายพีระพัฒน์   มาแตง : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606105357   นายธนวัช   ลิ้มสุวรรณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6609101010   นายเจริญศักดิ์   ยศวงรังสรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101040   นางสาวน้ำทิพย์   สุโพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101090   นางสาวสิริวิมล   กันธะวัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101103   นางสาวอรนุช   อินจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101105   นางสาวอัญชลี   สมศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101321   นางสาวจิราภา   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101322   นางสาวจุฑชนันท์   กันตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101323   นางสาวจุฑามาศ   บางพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101353   นางสาวธนพร   วงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101355   นางสาวธนัญรดา   หนูคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101369   นางสาวปัญญ์นภัส   ปะจันทบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101382   นางสาวพรหมพร   สมนึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101386   นางสาวพิชชาพร   ลุงสาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609102358   นางสาวมนัสนันท์   ตันเขียว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102377   นางสาวอมรพันธุ์   เปียงผาตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6610101304   นายกวิน   วลีคม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101306   นายกิตติธร   อนันท์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101336   นายธนพล   โอภาประสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101339   นางสาวนงนภัส   ไชยวงศา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6612106346   นายอัศนี   จันทร์ต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6614101337   นางสาวณัฐณิชา   อ่อนประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101338   นางสาวณัฐธิชา   ทิพวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101340   นางสาวณัฐนันท์   สุวจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101341   นางสาวณัฐรดา   นวลเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6615102312   นายชยางกูร   หล้าสุยะ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6615102342   นางสาวรัตติการณ์   ปรีสิทธิ์ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6615102352   นายสิทธิพงษ์   จันทร์คำ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6618102420   นายธาดา   กิจบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102421   นางสาวธีรดา   เหล่าจก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102435   นางสาวนวพร   วงศ์สวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102443   นางสาวนันทิชา   บุญช่วย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6622101409   นายยุทธจักร   ลำเต็ม : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6622101425   นางสาววิมพ์วิภา   บุญกิจ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6622101431   นางสาวศศิวิมล   จะระ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6630101303   นางสาวกัลยา   โพธิสาร : พยาบาล 3ชั่วโมง
6630101314   นางสาวณัฐนรี   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 3ชั่วโมง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ประกอบด้วยทักษะสำคัญทั้งหมด 13 ด้าน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวในแต่ละปี ซึ่งตลอดหลักสูตรฯ ได้วางเป้าหมายการเรียนรู้ของนักศึกษา 7 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ 6) ทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ 7) สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ PLOs ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 7 ข้อ และได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ มีรายวิชาทีเกี่ยวข้อง 4 รายวิชา ได้แก่ ธท 240 ครัวอินทรีย์ ธท 331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ธท 334 การดำเนินงานบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ และ ธท 430 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ มีได้กำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากรโลกได้
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ หลักสูตรฯ จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” เพื่อบูรณาการทั้ง 4 รายวิชา ออกแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนคิด การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ภายใต้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วางแผนการประกอบธุรกิจจำลองในระยะสั้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และฝึกปฏิบัติการขายสินค้า/บริการที่ออกแบบไว้ได้จริง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการแสดงความคิด การวิเคราะห์ การปฏิบัติจริง และการประเมินผลจากการดำเนินธุรกิจจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล