โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” 2566 (วันที่1)

วันที่เริ่มต้น 11/10/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 12/10/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6406103303   นางสาวเกณิกา   ปราศรัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103320   นายธนพล   วรรณแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103352   นางสาวสุทธิดา   คนเที่ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103358   นางสาวสุรีย์พร   ประสงค์สุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103363   นางสาวอัญชลี   แก้วกันยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6412106323   นายจิรกิตติ์   คำแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106325   นายธีรโชติ   พุ่มแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106329   นายเวชภิสิทธิ์   ปาสานัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6418102331   นางสาวทิพรัตน์   ติระสา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102381   นางสาววชิรญาร์   บัวสมุย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6601127018   นายธีรวุฒิ   กุลนิธิรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127033   นางสาวศศิวรรณ   เกตุวิจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127035   นายสมเกียรติ   ศรีสง่า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127037   นายสุรชัย   แซ่เนี้ย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127042   นายอลงกต   เกตุแสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127047   นายธนภัทร   พันธ์เพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6609101010   นายเจริญศักดิ์   ยศวงรังสรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101040   นางสาวน้ำทิพย์   สุโพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101090   นางสาวสิริวิมล   กันธะวัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101103   นางสาวอรนุช   อินจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101105   นางสาวอัญชลี   สมศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ประกอบด้วยทักษะสำคัญทั้งหมด 13 ด้าน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวในแต่ละปี ซึ่งตลอดหลักสูตรฯ ได้วางเป้าหมายการเรียนรู้ของนักศึกษา 7 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ 6) ทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ 7) สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ PLOs ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 7 ข้อ และได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ มีรายวิชาทีเกี่ยวข้อง 4 รายวิชา ได้แก่ ธท 240 ครัวอินทรีย์ ธท 331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ธท 334 การดำเนินงานบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ และ ธท 430 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ มีได้กำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากรโลกได้
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ หลักสูตรฯ จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” เพื่อบูรณาการทั้ง 4 รายวิชา ออกแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนคิด การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ภายใต้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วางแผนการประกอบธุรกิจจำลองในระยะสั้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และฝึกปฏิบัติการขายสินค้า/บริการที่ออกแบบไว้ได้จริง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการแสดงความคิด การวิเคราะห์ การปฏิบัติจริง และการประเมินผลจากการดำเนินธุรกิจจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล