โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ด้านคอมพิวเตอร์)
-
วันที่เริ่มต้น 06/09/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของคนในสังคมอย่างหลากหลาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นให้มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาสู่อาชีพหรือระดับอุดมศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 จึงต้องเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการสื่อสารให้แก่นักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อรองรับในการเข้าร่วมประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ โดยนักศึกษาควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น การพัฒนาให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการนำร่องในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นฐานตามมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และเพื่อความสอดคล้องจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการนำไปต่อยอดความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าอบรมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล